Договір про надання послуг з передплати та доставки періодичного друкованого засобу масової інформації — журналу «FORBES UKRAINE»

Цей Договір є договором приєднання згідно із ст.634 Цивільного кодексу України, який укладено між ТОВ «УЯВИ!» (Видавець) та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі — Передплатник).

Даний Договір, у відповідності до ст.633 Цивільного кодексу України, є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: www.subscribe.forbes.ua/agreement.


1. Визначення термінів

1.1. Видавець є видавцем друкованого засобу масової інформації − Журналу «FORBES UKRAINE» (надалі — Журнал, Видання). Видавець здійснює продаж Журналу, в тому числі за передплатою через сайт www.subscribe.forbes.ua (надалі — Сайт).

1.2. Користувач Сайту (Передплатник) — особа, яка зареєстрована на Сайті шляхом заповнення особистих даних (персональних даних), уклала цей Договір з метою оформлення передплати на Журнал з доставкою відповідно до умов даного Договору (надалі − Послуги).

1.3. Реєстрація — створення Передплатником на Сайті свого Особистого кабінету (Профілю) з використанням персонального імені (Логіна) і коду (Пароля) для здійснення входу на Сайт.

1.4. Логін і Пароль — 2 (два) набори символів, закріплених за Передплатником, поєднання яких дозволяє здійснювати доступ до персональної закритої сторінки Передплатника — Особистого кабінету (Профілю).

1.5. Примірник Журналу — окремий друкований випуск Журналу, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до графіку виходу Журналу.

1.6. Передплата на Журнал — надання Передплатнику замовленої та оплаченої ним кількості примірників Журналу, за ціною, вказаною на Сайті на дату оплати.

1.7. Особистий кабінет (Профіль) — віртуальний кабінет Передплатника на Сайті, в якому зібрана вся інформація про користувача Сайту, включаючи його реєстраційні дані, адресу доставки Журналу, інформацію щодо оплати, а також номер телефону Передплатника.


2. Загальні положення

2.1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки Журналу.

2.2. Згідно зі ст.642 Цивільного Кодексу України прийняттям цього Договору є факт здійснення Користувачем Сайту Реєстрації на Сайті та отримання статусу Передплатника. Реєстрація на Сайті є неможливою без здійснення Передплатником вибору опції «Я приймаю умови цього Договору».

2.3. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.

2.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.


3. Предмет Договору

3.1. На умовах даного Договору Видавець надає Передплатнику Послуги, а Передплатник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги Видавця у встановленому цим Договором порядку.


4. Ціна. Оплата. Доставка

4.1. Сторони підтверджують, що на дату підписання Сторонами даного Договору, домовились про наступне:

4.1.1. вартість 1 (одного) номеру Журналу становить 149,00 грн. (без ПДВ);

4.1.2. вартість 6 (шести) номерів Журналу становить 595,00 грн. (без ПДВ).

4.2. Варіанти, строки та умови доставки:

4.2.1. Вартість доставки Видання Укрпоштою, Кур’єрською службою та Новою поштою, повністю включена до вартості Журналу та додатково Передплатником не оплачується.

4.2.3. Строки доставки кожного номеру Видання залежать від обраного типу доставки та регіону проживання адресата (адреси доставки), але займають орієнтовно 4-5 днів з дати виходу Журналу із друку.

4.2.4. При замовленні номерів Журналів, які вже вийшли з друку раніше (попередні номери Журналів), обчислення строку доставки починається з моменту оплати Передплатником відповідного Видання.

4.3. Варіанти оплати:

4.3.1. Оплатити замовлене видання можливо на реквізити ТОВ «УЯВИ!», користуючись будь-яким зручним способом: з рахунку на рахунок, через касу банку, на сайті тощо.


5. Умови та порядок надання Послуг

5.1. Після Реєстрації на Сайті Передплатнику надається доступ до завершального етапу оформлення передплати на Журнал.

5.2. До вартості передплати на Журнал не включено комісію, що утримується банками/платіжними системами за проведення Передплатником платежу на користь Видавця. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.

5.3. Журнал вважається передплаченим у момент надходження грошових коштів на банківський рахунок Видавця, зазначений в даному Договорі.

5.4. Придбана Передплатником кількість Журналів відображається у розділі «Мої замовлення» у Особистому кабінеті на Сайті.

5.5. Факт належного надання Послуг Видавцем та прийняття їх Передплатником засвідчується шляхом підписання Сторонами Акту виконаних робіт (наданих послуг) та/або підпис Передплатника у маршрутних листах, що підтверджує факт доставки Журналу Передплатнику. Видавець надсилає Передплатнику 2 примірники Акту виконаних робіт (наданих послуг) до 10 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому була здійснена оплата Передплатником на користь Видавця, а Передплатник зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідного Акту виконаних робіт (наданих послуг) підписати обидва його примірники, скріпити печаткою та повернути 1 примірник Акту Видавця.
У випадку, якщо Передплатник у вказаний термін не підписав Акт або в цей же строк не надав Видавництву письмову вмотивовану відмову від його підписання, із зазначенням причин такої відмови, Послуги Видавця вважаються такими, що надані в повному обсязі, своєчасно і належним чином, а також прийняті Передплатником без зауважень.

5.6. У разі виникнення претензії, пов’язаної із неотриманням оплаченого примірнику Видання, Видавець протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання відповідної претензії від Передплатника в робочі дні повторно здійснює відправку Видання Передплатнику.

5.7. Видання обміну та поверненню не підлягають, за винятком умов, що регламентуються цим Договором. Повернення отриманих Видавцем коштів, їх видача та переведення на інші рахунки не проводиться, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.


6.Права та обов’язки Сторін

6.1. Передплатник має право:

6.1.1. редагувати, змінювати, оновлювати особисті дані, зазначені при Реєстрації на Сайті;

6.1.2. придбати Видання на умовах даного Договору;

6.1.3. на анулювання чи переадресування передплачених примірників Журналу (з наступного номеру Журналу), шляхом надсилання Передплатником відповідної заяви Видавцю не пізніше, ніж за 20 днів до виходу номеру з друку наступного номеру Журналу.

6.2. Видавець має право:

6.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу Видання в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;

6.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;

6.2.3. видаляти з серверу Сайту будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Передплатнику цими діями;

6.2.4. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені примірники Видання;

6.2.5. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні Послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайту чи його користувачів.

6.3. Передплатник зобов’язаний:

6.3.1. дотримуватися авторських і суміжних прав Видавця та інших правовласників на Видання, а також інші об’єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;

6.3.2. використовувати отримані за цим Договором Видання виключно в особистих цілях;

6.3.3. своєчасно та в повному обсязі оплатити Видання, замовлені у Видавця на Сайті.

6.4. Видавець зобов’язаний:

6.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику Послуг відповідно до заявлених на Сайті цін, при цьому Послуги надаються на умовах, що тут викладені, без жодних прямих або непрямих гарантій;

6.4.2. забезпечити доставку Передплатнику придбаних на Сайті Видань відповідно до заявленої періодичності та строків, вказаних у даному Договорі;

6.4.3. не розголошувати третім особам Логін і Пароль, а також інші відомості, отримані від Передплатника під час Реєстрації на Сайті;

6.4.4. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.


7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Видавець не несе відповідальності:

7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Видавцю тощо;

7.2.2. за повні або часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Видавця, за умови попереднього повідомлення Передплатника через Сайт не пізніше, ніж за 1 (одну) добу;

7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Передплатника, що використовується ним для отримання Послуг;

7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Видавця;

7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Видавця.

7.3. Передплатник несе особисту відповідальність за передачу у користування третім особам Логіна і Пароля.


8. Спори і порядок їх вирішення

8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


9. Строк дії Договору

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених умовами Договору.


10. Зміни до Договору

10.1. Цей Договір може бути змінено Видавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Передплатника. Зміни набирають чинності в день публікації оновленої редакції Договору на Сайті.

10.2. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Видавцем у встановленому цим Договором порядку.


11. Форс-мажор

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.


12. Право, що застосовується до Договору

12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.


13. Особливі умови

13.1. Видавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України та є платником ПДВ.

13.2. Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Сайті. Користувач визнає та підтверджує, що Послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Сайті, є оплаченими особисто ним (Користувачем).


Розділ 14. Адреса та банківські реквізити Видавця:

ТОВ «УЯВИ!»
Код ЄДРПОУ: 43309976, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 37
IBAN: UA58 320478 00000 26005924884752 у АБ «УКРГАЗБАНК»
Тел. +38 099 300 69 98, e-mail: [email protected]