Договір про надання послуг з передплати та доставки періодичного друкованого засобу масової інформації — журналу «FORBES UKRAINE»

Цей Договір є договором приєднання згідно із ст.634 Цивільного кодексу України, який укладено між ТОВ «УЯВИ!» (Видавець) та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі — Передплатник).

Даний Договір, у відповідності до ст.633 Цивільного кодексу України, є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: www.subscribe.forbes.ua/offer-agreement.


1. Визначення термінів

1.1. Видавець є видавцем друкованого засобу масової інформації − Журналу «FORBES UKRAINE» (надалі — Журнал, Видання). Видавець здійснює продаж Журналу, в тому числі за передплатою через сайт www.subscribe.forbes.ua (надалі — Сайт).

1.2. Користувач Сайту (Передплатник) — особа, яка зареєстрована на Сайті шляхом заповнення особистих даних (персональних даних), уклала цей Договір з метою оформлення передплати на Журнал з доставкою відповідно до умов даного Договору (надалі − Послуги).

1.3. Реєстрація — створення Передплатником на Сайті свого Особистого кабінету (Профілю) з використанням персонального імені (Логіна) і коду (Пароля) для здійснення входу на Сайт.

1.4. Логін і Пароль — 2 (два) набори символів, закріплених за Передплатником, поєднання яких дозволяє здійснювати доступ до персональної закритої сторінки Передплатника — Особистого кабінету (Профілю).

1.5. Примірник Журналу — окремий друкований випуск Журналу, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до графіку виходу Журналу.

1.6. Передплата на Журнал — надання Передплатнику замовленої та оплаченої ним кількості примірників Журналу, за ціною, вказаною на Сайті на дату оплати.

1.7. Особистий кабінет (Профіль) — віртуальний кабінет Передплатника на Сайті, в якому зібрана вся інформація про користувача Сайту, включаючи його реєстраційні дані, адресу доставки Журналу, інформацію щодо оплати, а також номер телефону Передплатника.


2. Загальні положення

2.1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки Журналу.

2.2. Згідно зі ст.642 Цивільного Кодексу України прийняттям цього Договору є факт здійснення Користувачем Сайту Реєстрації на Сайті та отримання статусу Передплатника. Реєстрація на Сайті є неможливою без здійснення Передплатником вибору опції «Я приймаю умови цього Договору».

2.3. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.

2.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.


3. Предмет Договору

3.1. На умовах даного Договору Видавець надає Передплатнику Послуги, а Передплатник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги Видавця у встановленому цим Договором порядку.


4. Ціна. Оплата. Доставка

4.1. Сторони підтверджують, що на дату підписання Сторонами даного Договору, домовились про наступне:
4.1.1. вартість 1 (одного) номеру Журналу становить 279,00 грн. (без ПДВ);

4.2. Варіанти, строки та умови доставки:
4.2.1. Вартість доставки Видання Укрпоштою  та Новою поштою, повністю включена до вартості Журналу та додатково Передплатником не оплачується.
4.2.3. Строки доставки кожного номеру Видання залежать від обраного типу доставки та регіону проживання адресата (адреси доставки), але займають орієнтовно 4-5 днів з дати виходу Журналу із друку.
4.2.4. При замовленні номерів Журналів, які вже вийшли з друку раніше (попередні номери Журналів), обчислення строку доставки починається з моменту оплати Передплатником відповідного Видання.

4.3. Варіанти оплати:
4.3.1. Оплатити замовлене видання можливо на реквізити ТОВ «УЯВИ!», користуючись будь-яким зручним способом: з рахунку на рахунок, через касу банку, на сайті тощо.


5. Умови та порядок надання Послуг

5.1. Після Реєстрації на Сайті Передплатнику надається доступ до завершального етапу оформлення передплати на Журнал.

5.2. До вартості передплати на Журнал не включено комісію, що утримується банками/платіжними системами за проведення Передплатником платежу на користь Видавця. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.

5.3. Журнал вважається передплаченим у момент надходження грошових коштів на банківський рахунок Видавця, зазначений в даному Договорі.

5.4. Придбана Передплатником кількість Журналів відображається у розділі «Мої замовлення» у Особистому кабінеті на Сайті.

5.5.  Сторони домовилися про те, що починаючи з дати підписання цього Договору, при виконанні умов Договору будуть здійснювати підписання рахунків на оплату, актів звірки взаємних розрахунків, видаткових накладних, актів про анулювання документа, актів коригування цін, актів коригування кількості, довіреностей, Актів виконаних робіт (наданих послуг) тощо – в формі електронних EDI-документів, для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням системи EDI − системою електронного документообігу, що функціонує на базі платформи електронного документообігу комп’ютерної програми «M.E.Doc» та/або «ВЧАСНО» обох Сторін та забезпечує передачу електронних документів (EDI-документів) від відправника до одержувача. Ідентифікація відправника/одержувача (Сторін) в системі EDI здійснюється на підставі їх ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ. Обмін документами в системі EDI, здійснюється шляхом відправлення/одержання документів кожною зі Сторін через платформу електронного документообігу комп’ютерної програми «M.E.Doc» (модуль  «M.E.Doc Електронний документообіг») та/або «ВЧАСНО».

5.6. У разі виникнення претензії, пов’язаної із неотриманням оплаченого примірнику Видання, Видавець протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання відповідної претензії від Передплатника в робочі дні повторно здійснює відправку Видання Передплатнику.

5.7. Видання обміну та поверненню не підлягають, за винятком умов, що регламентуються цим Договором. Повернення отриманих Видавцем коштів, їх видача та переведення на інші рахунки не проводиться, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.


6.Права та обов’язки Сторін

6.1. Передплатник має право:
6.1.1. редагувати, змінювати, оновлювати особисті дані, зазначені при Реєстрації на Сайті;
6.1.2. придбати Видання на умовах даного Договору;
6.1.3. на анулювання чи переадресування передплачених примірників Журналу (з наступного номеру Журналу), шляхом надсилання Передплатником відповідної заяви Видавцю не пізніше, ніж за 20 днів до виходу номеру з друку наступного номеру Журналу.

6.2. Видавець має право:
6.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу Видання в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;
6.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;
6.2.3. видаляти з серверу Сайту будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Передплатнику цими діями;
6.2.4. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені примірники Видання;
6.2.5. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні Послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайту чи його користувачів.

6.3. Передплатник зобов’язаний:
6.3.1. дотримуватися авторських і суміжних прав Видавця та інших правовласників на Видання, а також інші об’єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;
6.3.2. використовувати отримані за цим Договором Видання виключно в особистих цілях;
6.3.3. своєчасно та в повному обсязі оплатити Видання, замовлені у Видавця на Сайті.

6.4. Видавець зобов’язаний:
6.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику Послуг відповідно до заявлених на Сайті цін, при цьому Послуги надаються на умовах, що тут викладені, без жодних прямих або непрямих гарантій;
6.4.2. забезпечити доставку Передплатнику придбаних на Сайті Видань відповідно до заявленої періодичності та строків, вказаних у даному Договорі;
6.4.3. не розголошувати третім особам Логін і Пароль, а також інші відомості, отримані від Передплатника під час Реєстрації на Сайті;
6.4.4. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.


7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Видавець не несе відповідальності:
7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Видавцю тощо;
7.2.2. за повні або часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Видавця, за умови попереднього повідомлення Передплатника через Сайт не пізніше, ніж за 1 (одну) добу;
7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Передплатника, що використовується ним для отримання Послуг;
7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Видавця;
7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Видавця.

7.3. Передплатник несе особисту відповідальність за передачу у користування третім особам Логіна і Пароля.


8. Спори і порядок їх вирішення

8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


9. Строк дії Договору

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених умовами Договору.


10. Зміни до Договору

10.1. Цей Договір може бути змінено Видавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Передплатника. Зміни набирають чинності в день публікації оновленої редакції Договору на Сайті.

10.2. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Видавцем у встановленому цим Договором порядку.


11. Форс-мажор

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.


12. Право, що застосовується до Договору

12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.


13. Особливі умови

13.1. Видавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України та є платником ПДВ.

13.2. Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Сайті. Користувач визнає та підтверджує, що Послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Сайті, є оплаченими особисто ним (Користувачем).


14. Оферта сертифiкат

Договір купівлі-продажу Подарункового сертифікату на передплату на
Журнал «FORBES UKRAINE» (надалі − Договір)
 
Цей Договір є договором приєднання згідно із ст.634 Цивільного кодексу України, який укладено між ТОВ «УЯВИ!» (надалі − Видавець, Продавець) та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі – Покупець).
Даний Договір, у відповідності до ст.633 Цивільного кодексу України, є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: www.subscribe.forbes.ua/offer-agreement.
 
14.1. Визначення термінів
14.1.1. Видавець є видавцем друкованого засобу масової інформації − Журналу «FORBES UKRAINE» (надалі – Журнал, Видання). Видавець здійснює продаж Журналу, в тому числі за передплатою через сайт www.subscribe.forbes.ua (надалі – Сайт).
14.1.2. Користувач Сайту (Покупець, Передплатник) – особа, яка зареєстрована на Сайті шляхом заповнення особистих даних (персональних даних), уклала цей Договір з Продавцем з метою отримання Подарункового сертифікату на передплату на Журнал (надалі − Товар).
14.1.3. Реєстрація – створення Покупцем на Сайті свого Особистого кабінету (Профілю) з використанням персонального імені (Логіна) і коду (Пароля) для здійснення входу на Сайт.
14.1.4. Логін і Пароль – 2 (два) набори символів, закріплених за Покупцем, поєднання яких дозволяє здійснювати доступ до персональної закритої сторінки Покупця – Особистого кабінету (Профілю).
14.1.5. Примірник Журналу (номер Журналу) – окремий випуск Журналу, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до графіку виходу Журналу. Всього протягом року виходить 10 номерів Журналу.
14.1.6. Передплата на Журнал – надання Покупцю замовленої та оплаченої ним кількості номерів Журналу, за ціною, вказаною на Сайті, згідно з номіналом Подарункового сертифікату.
14.1.7. Особистий кабінет (Профіль) – віртуальний кабінет Покупця на Сайті, в якому зібрана необхідна інформація про Покупця, включаючи його реєстраційні дані, адресу доставки Журналу, інформацію щодо оплати, а також номер телефону та електронну адресу Покупця.
14.1.8. Подарунковий сертифікат (Сертифікат) − пластикова чи будь-яка інша картка, розміщена на Сайті, яка може бути придбана Покупцем шляхом перерахування відповідної грошової суми, зазначеної на Сайті (надалі – Ціна Товару), яка дорівнює номіналу, вказаному на Сертифікаті, на розрахунковий рахунок Продавця, згідно виставленого Продавцем рахунку та інформації, що міститься на Сайті. Сертифікати бувають на підписку на Журнал (надалі – Номінал Сертифіката):
14.1.8.1. на півроку − 5 (п’ять) номерів Журналу, починаючи з номеру Журналу, визначеного під час Активації Сертифіката;
14.1.8.2. на рік – 10 (десять) номерів Журналу, починаючи з номеру Журналу, визначеного під час Активації Сертифіката.
14.1.9. Активація Сертифіката − обмін Подарункового сертифіката на піврічну або річну передплату на Журнал, у відповідності до Номіналу Сертифіката та інформації, зазначеної на Сертифікаті, Сайті.
14.1.10. Код Сертифіката − унікальний код, який розміщено на зворотному боці Сертифіката, що засвідчує право його власника або третьої особи на передплату на Журнал, у відповідності до Номіналу Сертифіката.
14.1.11. Строк дії Сертифіката − строк, протягом якого Покупець/пред’явник має право на Активацію Сертифіката.
 
14.2. Загальні положення
14.2.1. Умови цього Договору є умовами щодо купівлі-продажу Подарункових сертифікатів та їх обмін на передплату на Журнал.
14.2.2. Згідно зі ст.642 Цивільного Кодексу України прийняттям цього Договору є факт здійснення Користувачем Сайту Реєстрації на Сайті та отримання статусу Покупця. Реєстрація на Сайті є неможливою без здійснення Покупцем вибору опції «Я приймаю умови цього Договору».
14.2.3. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.
14.2.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.
 
14.3. Предмет Договору
14.3.1. На умовах даного Договору Продавець продає Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити вартість такого Товару у встановленому цим Договором порядку.
 
14.4. Ціна. Оплата. Доставка
14.4.1. Сторони підтверджують, що на дату підписання Сторонами даного Договору, домовились про наступне:
14.4.1.2. вартість 1 (одного) Сертифіката, який надає право на річну (6 номерів) передплату на Журнал, становить 1 199,00 грн (без ПДВ).
14.4.2. Доставка Подарункового сертифіката здійснюється Новою поштою, за рахунок Продавця, за адресою, яку вказав Покупець у Профілі.
14.4.2.1. Вартість доставки Сертифіката повністю включена в Ціну Товару та додатково Покупцем не оплачується.
14.4.2.2. Строки доставки Сертифікату залежать адреси доставки, але займає орієнтовно 4-5 днів з дати оплати Сертифікату на Сайті.
14.4.3. Оплатити замовлений Сертифікат можливо за реквізитами Продавця, вказаними в даному Договорі, користуючись будь-яким зручним способом: з рахунку на рахунок, через касу банку, на Сайті тощо.
 
14.5. Умови та порядок купівлі-продажу Товару
14.5.1. Подарунковий сертифікат не є іменним та може бути переданий, проданий, подарований чи будь-яким іншим чином відчужений Покупцем третім особам. Поширення/передача Подарункового сертифіката серед третіх осіб здійснюється Покупцем самостійно і на власний розсуд. При передачі Сертифіката третім особам, Покупець зобов’язаний попередити про Строк дії Сертифіката та умови його використання, що вказані на Сайті. Сертифікат може бути використаний третьою особою, в разі втрати його Покупцем. Продавець не несе відповідальності за особу, яка незаконним шляхом присвоїла та/або використала Подарунковий сертифікат.
14.5.2. Подарунковий сертифікат є строковим, строк дії вказується Продавцем на Сайті під час його продажу, а також зазначається безпосередньо на Сертифікаті. Строк дії Подарункового сертифікату становить – по грудень 2021 року.
14.5.3. Купівля Подарункового сертифіката підтверджує, що його власник (Покупець) повністю ознайомлений з усіма умовами та правилами його придбання, активації та використання.
14.5.4. Подарунковий сертифікат поверненню та/або обміну не підлягає, в т.ч. не обмінюється на грошові кошти.
14.5.5. Активація Подарункового сертифіката здійснюється Покупцем або третьою особою (пред’явником) шляхом заповнення відповідної форми, де має бути вказано, зокрема, але не обмежуючись: ПІБ, адреса доставки, контактний номер телефону, електронна адреса, та місяць початку активації Подарункового сертифіката.
14.5.6. Номінал Подарункового сертифіката не може бути використаний шляхом часткового поділу в період строку їх дії.
14.5.7. Загальна вартість активації (обміну) повинна дорівнювати номіналу, вказаному на Подарунковому сертифікаті, та не може бути меншою або перевищувати вказаний номінал.
14.5.8. У випадку крадіжки, втрати, не використання протягом Строку дії Сертифіката – відновленню не підлягають, грошові кошти, сплачені Сертифікат, не повертаються.
14.5.9. Продавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання Подарункового сертифіката, оскільки його Активація (використання) не вимагає посвідчення особи.
14.5.10. До вартості Сертифіката не включено комісію, що утримується банками/платіжними системами за проведення Покупцем платежу на користь Продавця. Комісійні витрати Покупець оплачує додатково, відповідно до інформації, зазначеної на Сайті.
14.5.11. Сертифікат вважається купленим у момент надходження грошових коштів на банківський рахунок Продавця, що зазначений в даному Договорі.
14.5.12. Придбана Покупцем кількість Сертифікатів відображається у розділі «Мої замовлення» у Особистому кабінеті на Сайті.
14.5.13. У разі неотримання оплаченого Сертифіката, що підтверджується інформацією від Нової пошти, Продавець протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання відповідної претензії від Покупця, в робочі дні повторно за свій рахунок здійснює відправку Сертифікату Покупцю.
 
14.6. Права та обов'язки Сторін
14.6.1. Покупець має право:
14.6.1.1. редагувати, змінювати, оновлювати особисті дані, зазначені при Реєстрації на Сайті;
14.6.1.2. отримати оплачений Сертифікат;
14.6.1.3. передавати Подарунковий сертифікат третім особам або розпорядитись ним на власний розсуд.
14.6.2. Продавець має право:
14.6.2.1. припинити договірні відносини із Покупцем або відмовити у продажу Сертифікату в односторонньому порядку у разі порушення Покупцем умов цього Договору;
14.6.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;
14.6.2.3. видаляти з серверу Сайту будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Покупцю цими діями;
14.6.2.4. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Покупцю в купівлі Товару, якщо буде виявлено причетність Покупця до неправомірної діяльності щодо Сайту чи його користувачів.
14.6.3. Покупець зобов'язаний:
14.6.3.1. використовувати, отримані за цим Договором Подарункові сертифікати, виключно в спосіб та з метою, що не заборонені чинним законодавством Україниособистих цілях;
14.6.3.2. своєчасно та в повному обсязі оплатити Подарункові сертифікати, замовлені у Видавця на Сайті.
14.6.4. Продавець зобов'язаний:
14.6.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного продажу Покупцю Товару, відповідно до заявлених на Сайті цін, при цьому Товар продається на умовах, що тут викладені, без жодних прямих або непрямих гарантій;
14.6.4.2. забезпечити доставку придбаних на Сайті Подарункових сертифікатів відповідно до заявлених на Сайті умов;
14.6.4.3. не розголошувати третім особам Логін і Пароль, а також інші відомості, отримані від Покупця під час Реєстрації на Сайті;
14.6.4.4. повідомляти Покупця про зміни умов цього Договору не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
 
14.7. Відповідальність Сторін
14.7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
14.7.2. Продавець не несе відповідальності:
14.7.2.1. за неможливість обслуговування Покупця з незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Продавцю тощо;
14.7.2.2. за повні або часткові переривання, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Продавця, за умови попереднього повідомлення Покупців через Сайт не пізніше, ніж за 1 (одну) добу;
14.7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Покупця, що використовується ним для купівлі Товару за цим Договором;
14.7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Продавця;
14.7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Продавця.
14.7.3. Покупець несе особисту відповідальність за передачу у користування третім особам Логіна і Пароля, а також Подарункового сертифікату.
 
14.8. Спори і порядок їх вирішення
14.8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
 
14.9. Строк дії Договору
14.9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених умовами Договору.
 
14.10. Зміни до Договору
14.10.1. Цей Договір може бути змінено Продавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Покупця. Зміни набирають чинності в день публікації оновленої редакції Договору на Сайті.
14.10.2. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Продавцем у встановленому цим Договором порядку.
 
14.11. Форс-мажор
14.11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.
 
14.12. Право, що застосовується до Договору
14.12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.
 
14.13. Особливі умови
14.13.1. Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України та є платником ПДВ.
14.13.2. Користувач визнає законною оплату Товару за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Покупцем при створенні Облікового запису на Сайті. Покупець визнає та підтверджує, що Товари, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Покупцем при створенні Облікового запису на Сайті, є оплаченими особисто ним (Покупцем).


15. Адреса та банківські реквізити Видавця:

ТОВ «УЯВИ!»
Код ЄДРПОУ: 43309976, юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Хохлових Сім'ї, будинок 8, 1 пуск. компл., 1 пов., прим. №3
IBAN: UA58 320478 00000 26005924884752 у АБ «УКРГАЗБАНК»
Тел. +38 099 300 69 98, e-mail: [email protected]